Primăria Municipiului Caracal primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale electronice destinate elevilor din familii defavorizate

Elevii şi preșcolarii care provin din familii cu venituri mici vor beneficia de un ajutor financiar, la începutul anului şcolar.

Primaria Caracal

Primăria Municipiului Caracal primește începând cu data de 2 septembrie, cereri din partea caracalenilor pentru acordarea tichetelor sociale electronice în valoare de 500 de lei, destinate elevilor care provin din familii defavorizate. De ajutorul financiar poate beneficia orice copil care este înscris la școală sau grădiniță şi care provine din familii unde venitul lunar net, pentru fiecare membru, este de până la 1.115 lei.

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Caracal primește cereri pentru acordarea cardurilor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020.

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, precum și articole de vestimentație.

Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine, din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

 • să aibă domiciliul/reședința în municipiul Caracal;
 • venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;
 • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

 • actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal (în original și copie);
 • documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției, dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);
 • certificatele de naştere ale copiilor (original și copie);
 • dovada înscrierii la grădiniță/ școală;
 • certificatul de căsătorie părinți, în original și copie (după caz);
 • certificatul de deces părinte (unde este cazul), în original și copie;
 • actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
 • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz);
 • cererea tip.

Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la sediul Direcției de Asistenţă Socială Caracal (Primăria Caracal).

După primirea cererilor, Direcția de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Olt.

Direcția de Asistență Socială Caracal va actualiza lunar această listă. Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate, după acest termen amintit, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.