Au început înscrierile la grădinițe

La nivelul grădinițelor din  județul Dolj se derulează, în această perioadă, înscrierilor în învățământul preșcolar.

gradinitaaaa

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dolj, această procedură a început cu etapa de reînscriere, fiind vorba de copiii care au fost şi în anul precedent cuprinşi în învăţământul preşcolar.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor a fost stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi este afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Conform calendarului, din 31 mai se vor înscrie şi copiii care vor merge în grupa mică.

În județul Dolj, pentru anul şcolar 2021-2022 sunt disponibile 14.635 de locuri în grădiniţe, dintre care 6.634 în unitățile din municipiul Craiova(653 de locuri din acest total sunt în unitățile din domeniul privat).

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind scolicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară, anunță Ministerul Educației într-un comunicat de presă.

Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 28 mai 2021) vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere.

Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar”, anunță Ministerul Educației.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);

numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 - 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).